lp.

zajmowane stanowisko pracy

częstotliwość szkolenia

forma szkolenia

minimalny czas trwania szkolenia

1.

pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

2.

pracownicy inżynieryjni – techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

3.

pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

32 godz. lekcyjne

w tym 4 godz ćwiczeń

4.

pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (w tym pracownicypodmiotów wykonujących działalność leczniczą, nauczyciele), oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

5.

pracownicy administracyjno - biurowi i inni nie wymienieni w tabeli

raz na 6 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

6.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

raz na 3 lata

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

7.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe)

raz na 1 rok

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

 

Formy szkolenia okresowego:

  • kurs - trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium - obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenie kierowane - odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia BHP - cena